);
Århus Omegn
Århus Omegn

Søg i indhold

Her kan du søge efter tekster og andet indhold

Råderet

På denne side finder du en række emner. Ved at klikke på et link herunder, sendes du direkte til det ønskede afsnit.

Individuel råderet - i boligen
Individuel råderet - udenfor boligen
Kollektiv råderet

Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov.
Der er to typer af råderet - den individuelle råderet og den kollektive råderet. Endelig er der også installationsretten, der bl.a. handler om installation af hårde hvidevarer.

Ved alle tre typer råderet er der én ting, du skal huske: Kontakt din inspektør i Århus Omegn, inden du går i gang med arbejdet.

Individuel råderet – i boligen
Du har ret til at udføre alle former for forbedringer inde i din bolig. Arbejderne skal dog være rimelige og hensigtsmæssige.

En forbedring er arbejde, der øger din boligs brugsværdi – altså gør den bedre. Ikke kun bedre for dig selv, men også for de lejere, som flytter ind efter dig. En forbedring kan f.eks. være et nyt køkken/bad eller en ny altan.

Du har ret til at få nogle af dine penge igen ved fraflytning, når du gennemfører forbedringer i din bolig. Når forbedringerne på forhånd er godkendt, skal du heller ikke retablere boligen, som den var før, når du en gang flytter.

Inden du får arbejdet udført, skal du meddele Århus Omegns administration, hvad du ønsker at foretage dig. Boligforeningen har så 8 uger (men vil normalt kun bruge 2) til at svare på din henvendelse.

Skillevægge
Du har ret til at flytte og fjerne ikke-bærende skillevægge. Du kan ikke få dine udgifter godtgjort, når du flytter, men de oprindelige skillevægge skal dog ikke retableres, når du flytter.

I de tilfælde hvor du udskifter køkken eller badeværelse og i den forbindelse fjerner eller flytter vægge, vil udgifterne til dette arbejde kunne indgå i den samlede udgift, som du får godtgørelse for, når du flytter.

Ændringer af bærende skillevæggene skal godkendes af kommunen, og du skal derfor vente med at sætte arbejdet i gang, til kommunen har behandlet sagen. Større projekter, der kræver byggetilladelse eller anmeldelse til bygningsmyndigheden, skal ligeledes afvente byggesagsbehandlingen.

Individuel råderet – uden for boligen
Arbejder uden for boligen
På afdelingsmøder i din afdeling kan det blive besluttet, at du må gennemføre konkrete projekter uden for selve boligen, f.eks. at opføre tilbygninger, udestuer, garager, carporte, hegn og terrasser. Der kan både være tale om forbedringer og arbejder, som ikke er forbedringer.

Arbejder, der ikke er forbedringsarbejder, skal muligvis retableres, når du flytter ud. Om det er tilfældet eller ej afhænger af, hvad afdelingsmødet har besluttet. Hvis du skal retablere arbejderne, kan det kræves, at du betaler et ekstra depositum som sikkerhed for udgifterne til retablering.

Godtgørelse ved fraflytning
Når du har udført en forbedring, har du ret til at få godtgjort dine udgifter, når du flytter. Godtgørelsen beregnes således:

  • Der kan maksimalt godkendes udgifter på 143.581 kr. (2024) pr. bolig.
  • Kun udgifter til momsregistrerede virksomheder og håndværkere kan indgå i opgørelsen. Udgifter til eget arbejde kan altså ikke medregnes.
  • Den oprindeligt beregnede godtgørelse bliver nedskrevet over mindst 10 og højst 20 år. Nedskrivningsperioden er afhængig af det udførte arbejdes forventede holdbarhed (levetid).
  • Når godtgørelsesbeløbet skal beregnes, fratrækkes værdien af eksisterende installationer og bygningsdele (f.eks. værdien af det tidligere køkken).
  • Du kan ikke få godtgørelse for særligt energiforbrugende arbejder (f.eks. sauna og spabad).
  • Hvis du har betalt uforholdsmæssigt meget for arbejdet, kan godtgørelsen blive reduceret.
  • Det godkendte beløb bliver udbetalt – efter beregning af nedskrivningen – når du flytter fra boligen. Hvis du skylder afdelingen penge, når du flytter, f.eks. til istandsættelse af boligen, modregnes det du skylder i dit tilgodehavende.

Inspektøren syner det udførte arbejde og får fakturaerne udleveret. På baggrund heraf beregnes godtgørelsesbeløbet. Det vurderes bl.a., om arbejdet er lovligt, og om det er udført håndværksmæssigt korrekt og med autoriserede håndværkere, hvor dette kræves.

Kollektiv råderet
På afdelingsmødet kan afdelingens beboere beslutte at åbne mulighed for at foretage udskiftning af køkken og bad via den kollektive råderet. 

Forbedringerne finansieres ved annuitetslån med en maksimal løbetid på 30 år. I Århus Omegn er løbetiden for lån ved køkkenudskiftninger 15 år.

Afdelingsmødets beslutninger skal godkendes af Organisationsbestyrelsen.

Hvad med betalingen for forbedringerne?
Det er afdelingen, der finansierer de forbedringer, der udføres efter reglerne om den kollektive råderet. De beboere, der har fået udført forbedringer, får en huslejeforhøjelse. Forhøjelsen falder væk, når det lån, der er optaget til finansiering af arbejdet, er tilbagebetalt.

Hvem udfører forbedringerne?
Det er Århus Omegn, der bestiller håndværkerne og styrer byggesagen. Den enkelte beboer kan ikke selv udføre forbedringerne eller bestille håndværkere.

 

 

Acceptér cookies fra aarhusomegn.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies